www.syriza.gr

Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγώνα του γαλλικού λαούΟ ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζει τον επίμονο αγώνα του γαλλικού λαού ενάντια στην κατάργηση των εργασιακών του κατακτήσεων. Πρόκειται για έναν αγώνα που αφορά τους εργαζόμενους όλης της Ευρώπης, καθώς η συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελούν κεντρική επιλογή της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ελίτ.
Η επίθεση του νεοφιλελευθερισμού στα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να βρει απέναντί της το ενιαίο μέτωπο των ευρωπαίων εργαζομένων και των ευρωπαϊκών λαών. Η υπεράσπιση της δημοκρατίας ισοδυναμεί με υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων.
                                                                              Το Γραφείο Τύπου, 29/5/16

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Ερωτήσεις-απαντήσεις για το νέο Ταμείο

Ερωτήσεις-απαντήσεις για το νέο Ταμείο
(Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας)
1.      Είναι το νέο Ταμείο ένα νέο ΤΑΙΠΕΔ;

Όχι. Το νέο Ταμείο έχει γενικότερους στόχους, με σημαντικότερους τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κάτω από μία ενιαία στέγη, τη διαχείρισή τους ως σύνολο με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση τους, τη μείωση ελλειμμάτων, την αύξηση εσόδων από την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους και τη διαμόρφωση ενιαίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη δημόσια περιουσία (άρθρο 2). Μέρος της αποστολής του είναι και η ενοποίηση των κατακερματισμένων αρμοδιοτήτων του Δημοσίου. Υπάρχουν παραδείγματα πολλών χωρών που διαχειρίζονται την περιουσία τους κάτω από ένα ενοποιημένο εταιρικό πλαίσιο, όπως η Γαλλία για παράδειγμα. Η κυβέρνηση συνεργάστηκε με συστηματικό τρόπο με στελέχη του αντίστοιχου γαλλικού οργανισμού για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.
Το ΤΑΙΠΕΔ, θα παραμείνει στο Ταμείο ως θυγατρική, μόνο για το διάστημα που θα διαρκέσει η εκπλήρωση του σκοπού του, όπως καθορίζεται στο Σχέδιο Αξιοποίησής του. Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του θα μεταφερθούν στο νέο Ταμείο για διαχείριση.
Σε περίπτωση που τα διοικητικά όργανα του Ταμείου κρίνουν, σε βάθος χρόνου, ότι είναι συμφέρουσα η ιδιωτικοποίηση ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν την πρότασή τους στον Υπουργό Οικονομικών. Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να προχωρήσει ωστόσο μόνο με την έγκρισή του.

2.     Ποιος διοικεί τελικά; Έχει δοθεί η διοίκηση σε «ξένους»;

Όπως αναφέρεται ρητά στον νόμο, το ανώτατο όργανο του Ταμείου είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου του, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 7 παρ 2).

Για τη λειτουργία του, το Ταμείο διαθέτει δύο βασικά όργανα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες: το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη, 3 εκ των οποίων (η πλειοψηφία) ορίζονται από την ελληνική κυβέρνηση και 2 που ορίζονται από τους θεσμούς. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού κανονισμού και προς το συμφέρον του Ταμείου. Το Εποπτικό συμβούλιο εν ολίγοις, αποτελεί μία επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για τη σύννομη και προς το συμφέρον του, λειτουργία του Ταμείου. Ο επικεφαλής (ή Πρόεδρος) του ΕΣ δεν είναι ο πρόεδρος του Ταμείου ούτε η ψήφος του υπερισχύει έναντι των άλλων μελών. Αποστολή του, όπως και των υπόλοιπων μελών, είναι η συνολική εποπτεία της σωστής λειτουργίας του Ταμείου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει μια επιπλέον σημαντική αρμοδιότητα, πέρα από αυτή της Εποπτείας, που είναι η επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον ορισμό οποιουδήποτε μέλους του ΔΣ, το ΕΣ χρειάζεται πλειοψηφία 4/5. Αυτό σημαίνει ότι οι θεσμοί δεν έχουν έλεγχο, ούτε μπορούν να διορίζουν «ξένους» στη διοίκηση του Ταμείου κατά βούληση.

Η διοίκηση του Ταμείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγεται μέσα από μια διαφανή διαδικασία, την διενέργεια της οποίας έχει το ΕΣ. Όσον αφορά την επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Εποπτικό Συμβούλιο θα συνεργαστεί με τον Υπουργό Οικονομικών (ως μοναδικό μέτοχο), τόσο στην αρχή της διαδικασίας, για τα χαρακτηριστικά του προσώπου που είναι κατάλληλο για τη θέση, όσο και –στο τέλος της διαδικασίας- όταν θα γίνει η τελική επιλογή από την λίστα των επικρατούντων υποψηφίων.

3.     Πώς θα είναι οργανωμένο το Ταμείο;

Με την έναρξη της λειτουργίας του, το Ταμείο προβλέπεται να έχει 4 υπο-ταμεία (άρθρο 5): α) το υπο--ταμείο διαχείρισης των ΔΕΚΟ (Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών – Ε.ΔΗ.Σ), β) την ΕΤΑΔ γ) το ΤΧΣ δ) το ΤΑΙΠΕΔ. Η εν λόγω οργανωτική δομή προκρίθηκε με το σκεπτικό ότι υπάρχουν διαφορετικά χαρτοφυλάκια σε κάθε περίπτωση, για τα οποία θα πρέπει να χαράσσονται διαφορετικές στρατηγικές κάθε φορά. Σχετικά με το χαρτοφυλάκιο των ΔΕΚΟ, η διάκριση στη στρατηγική και τη διαχείρισή τους είναι ακόμη πιο αναλυτική, καθώς σε κάθε επιχείρηση θα έχει λόγο και το αντίστοιχο τομεακό υπουργείο. Στην περίπτωση της ΕΤΑΔ, ισχύει ότι η ίδια μετατρέπεται στο υπό-ταμείο ακινήτων του νέου φορέα.

Φυσικά, προβλέπεται η δυνατότητα η διοίκηση της εταιρείας να προχωρά στη δημιουργία νέων θυγατρικών ανάλογα με τη στρατηγική του μετόχου, καθώς και στην απόσχιση λειτουργιών και τη μεταφορά τους πίσω στο Δημόσιο, και πάλι με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτείας.

4.     Τι σημαίνει «διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο»;

Σημαίνει ότι το Ταμείο θα έχει την ευελιξία μίας ανώνυμης εταιρείας στη διεξαγωγή των συναλλαγών του, αλλά ο τελικός λόγος για μία σειρά αποφάσεων θα ανήκει στον Υπουργό Οικονομικών. Επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα να αυξάνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχει στην κατοχή του επενδύοντας σε αυτά. Εκτός της ευελιξίας, και λόγω του ότι πρόκειται για μία ανώνυμη εταιρεία, εισάγονται οι έννοιες της διαφάνειας, της υπεύθυνης διοίκησης, της κοινωνικής ευθύνης, των βέλτιστων εταιρικών πρακτικών και φυσικά ισχύουν όλοι οι κανόνες του εταιρικού δικαίου.


5.     Τι αλλάζει σε σχέση με τις ΔΕΚΟ που μεταφέρονται στο Ταμείο; Πως θα διορίζονται οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ; Η αλλαγή του τρόπου διορισμού δεν γίνεται για να έχουν τον έλεγχο οι πιστωτές;

Οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ θα διορίζονται από την Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών (Ε.ΔΗ.Σ), σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα Υπουργεία, βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες των στελεχών που διοικούν τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Στον νόμο αναφέρεται ρητά ότι το υπό-ταμείο και οι ΔΕΚΟ θα επιδιώκουν τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεων (άρθρο 14). Αυτό θα επιτρέψει να ξεπεραστεί η διαχρονική έλλειψη λογοδοσίας και η εσωστρέφεια που είχαν πολλές ΔΕΚΟ. Στόχος του νόμου είναι να ενσωματώνονται οι απόψεις των κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων στους σχεδιασμούς και στις δράσεις των δημοσίων επιχειρήσεων.


Δεν θα εμπορευματοποιηθούν τα κοινωνικά αγαθά;

Η ισορροπία μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών στόχων είναι ένα από τους στόχους του νόμου. Το Ταμείο δεν θα παράγει συνεπώς μόνο οικονομικό πλούτο αλλά και κοινωνική αξία.

Ο νόμος αναφέρει για παράδειγμα ρητά ότι  η Ε.ΔΗ.Σ λαμβάνει υπόψη της τις  υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (κοινοτική ορολογία για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας).  Οι Ελληνικές Αρχές επιδίωξαν την ενσωμάτωση στον νόμο ρητής αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το θέμα και ειδικότερα, στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνει τη δυνατότητα και ανάγκη παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κοινωνικών αγαθών.

Συγκεκριμένα, ο Νόμος αναφέρεται στις «κοινές αξίες» της Ε.Ε. για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος Οι θεμελιώδεις κοινές αυτές αξίες είναι:
      ο ουσιώδης ρόλος και η ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όταν παρέχουν, αναθέτουν και οργανώνουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών·
      η ποικιλομορφία των διαφόρων υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και οι διαφορές στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών που είναι δυνατόν να προκύψουν από τις εκάστοτε γεωγραφικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές συνθήκες·
      όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και οικονομικής προσιτότητας, η ίση μεταχείριση των χρηστών και η προώθηση της καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των χρηστών.


6.     Με την ένταξη των ΔΕΚΟ στο νέο Ταμείο, τι θα συμβεί με τους υπαλλήλους τους;
 
Ο ιδρυτικός νόμος του Ταμείου προβλέπει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην εργασιακή σύμβαση των υπαλλήλων όλων των θυγατρικών. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε κίνδυνος απολύσεων, ούτε κίνδυνος απώλειας κάποιου εργασιακού δικαιώματος. Μοναδική αλλαγή, είναι η αλλαγή στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ, οι οποία θα πραγματοποιείται από την Διοίκηση του νέου υπό-ταμείου και το εκάστοτε εποπτεύον υπουργείο. (άρθρο 14 παρ 9).

7.     Τι ακριβώς ισχύει με την ΕΤΑΔ και τη μεταφορά της στο νέο Ταμείο;

Η ΕΤΑΔ μετατρέπεται σε βασικό βραχίονα της κτηματικής πολιτικής της κυβέρνησης και θα αποτελεί το υπο-ταμείο ακινήτων του νέου Ταμείου. Η μεταφορά της ιδιοκτησίας ακινήτων στην ΕΤΑΔ αποφασίστηκε για να είναι σε θέση αυτή να προχωρά σε διοικητικές πράξεις όπως για παράδειγμα  στις περιπτώσεις καταπάτησης και εντέλει στο ξεκαθάρισμα των τίτλων ιδιοκτησίας του ίδιου του Δημοσίου. Τα ακίνητα αυτά ανέρχονται περίπου στις 71.000. Εκτός αυτών, προβλέπεται να συνεχίσει η ΕΤΑΔ να διαχειρίζεται επιπλέον ακίνητα, τα οποία δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά πιθανά σε άλλους οργανισμούς, στους οποίους και θα αποδίδει τα έσοδα. Έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις για παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά ακίνητα εκτός εμπορικής συναλλαγής.8.    Αποκλείεται το ενδεχόμενο ιδιωτικοποιήσεων;

Το ενδεχόμενο αυτό δεν αποκλείεται, οι επιβεβλημένες ιδιωτικοποιήσεις όμως σταματούν στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ. Σε κάθε περίπτωση, η όποια πρόταση για ιδιωτικοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων θα παρουσιάζεται και θα απαιτεί έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το «ξεπούλημα» και προωθείται η μακροπρόθεσμη διαχείριση της περιουσίας του δημοσίου (άρθρο 7 παρ. 2 εδ.α). 


9.     Δηλαδή δεν υπάρχουν οικονομικοί στόχοι ιδιωτικοποιήσεων;

Στόχους ιδιωτικοποιήσεων έχει μόνο το ΤΑΙΠΕΔ, βάσει του καθεστώτος που λειτουργούσε ήδη.

10.                        Δηλαδή δεν ισχύει ο οικονομικός στόχος των 50 δις από αποκρατικοποιήσεις;

Ο υπολογισμός αυτός είχε προκύψει όταν είχε θεωρηθεί ότι θα απαιτηθούν 25 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είναι γνωστό ότι για την ανακεφαλαιοποίηση απαιτήθηκαν τελικά πολύ λιγότερα (περίπου 5,8 δις). Η υποχρέωση του Ταμείου σε σχέση με το χρέος είναι να διαθέσει στην αποπληρωμή του όλα τα έσοδα που θα έχει σε βάθος χρόνου το ΤΧΣ, καθώς και όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από την ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ (τα οποία έχουν υπολογιστεί σε 6,2 δις ευρώ).


11.  Γενικά, πώς θα διανέμονται τα έσοδα του νέου Ταμείου;

Πέραν των εσόδων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, όλα τα υπόλοιπα έσοδα του Ταμείου διατίθενται κατά 50% σε αναπτυξιακές επενδύσεις (άρθρο 16). Σύμφωνα με την προηγούμενη συμφωνία, τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ προορίζονταν για την κάλυψη ενός και μόνου σκοπό: της εξυπηρέτησης του χρέους. Κανένα μέρος των εσόδων του δεν έφτανε τελικά στην πραγματική οικονομία. Στην προκειμένη περίπτωση, μέρος των εσόδων του Ταμείου θα χρησιμοποιείται για επενδύσεις, και αυτό θα ισχύει από τα πρώτα έσοδα που θα προκύψουν εκτός ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ. Οι επενδύσεις μπορεί να αφορούν είτε αναπτυξιακές πολιτικές, είτε επενδύσεις στα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Εκτός των παραπάνω, με την ένταξη του ΤΑΙΠΕΔ στο νέο φορέα, έχει αποφασιστεί και η μεταφορά μέρους της περιουσίας του στο νέο Ταμείο. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση και αυτής της περιουσίας, ενώ πριν και αυτή ήταν διατεθειμένη για έναν συγκεκριμένο και περιορισμένο σκοπό.

Σημείωση: Ο νόμος δεν ορίζει εξαντλητικά τη λειτουργία του Ταμείου. Οι περισσότερες από τις βασικές του λειτουργίες (όπως η επενδυτική πολιτική) θα περιγραφούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας μέσα στους προσεχείς μήνες.

Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για την εργατική Πρωτομαγιά


Μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες

Η Πρώτη Μαΐου είναι μια μέρα μνήμης και πάλης. Θυμόμαστε τους εργατικούς αγώνες, τις Πρωτομαγιές όλου του κόσμου, από το Σικάγο ως τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη, αγωνιζόμαστε ενάντια στην κοινωνική αδικία, την εργασιακή εκμετάλλευση, την καταπίεση.

Οι αγώνες των εργαζομένων, τα πολύπλευρα κινήματα, οι διεκδικήσεις μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς είναι απαραίτητα στοιχεία για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, την επαναθεμελίωση των εργασιακών κεκτημένων τα οποία σάρωσαν οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, με αποκορύφωμα τις μνημονιακές πολιτικές της τελευταίας πενταετίας.
Δεν ξεχνάμε ούτε στιγμή πώς οδηγηθήκαμε ως εδώ. Δεν ξεχνάμε ποιοι είναι οι πολιτικοί υπεύθυνοι για την αποδόμηση εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες, ποιοι οργάνωσαν και υλοποίησαν την κοινωνική καταστροφή. Μετά από πέντε χρόνια μνημονιακών πολιτικών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μισθοί και οι συντάξεις μειώθηκαν ως και 55%, που, με το «αμαρτωλό» PSI αποσαθρώθηκαν ασφαλιστικά ταμεία, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, ο λαός έχει βγάλει πια τα αναγκαία συμπεράσματα, δεν ξεγελιέται με κούφια λόγια και επικοινωνιακές εκστρατείες.
Επίσης δεν ξεχνάμε τα βήματα που έχουν ήδη γίνει, παρά τη δυσκολία των καταστάσεων. Η ακύρωση των αντισυνταγματικών, παράνομων και άδικων απολύσεων για τις οποίες ακόμα καμαρώνει η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, η απομάκρυνση των εργολαβικών συνεργείων από τα δημόσια νοσοκομεία, η θέσπιση ενός νομικού πλαισίου για τους μετανάστες εργάτες γης, είναι πράγματα που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Χρειάζονται, όμως, πολλά ακόμα.
Μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες. Για να πάρουμε πίσω όσα δικαιούμαστε, για την πάταξη της μαύρης, ανασφάλιστης εργασίας, για το χτύπημα της εργοδοτικής τρομοκρατίας, για να τελειώσει πια το καθεστώς αυθαιρεσίας. Για την ουσιαστική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.
Οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για μια άλλη Ελλάδα, σε μια άλλη Ευρώπη. Να παλεύουμε καθημερινά, για κοινωνική δικαιοσύνη, προκοπή, ενάντια στους εκβιασμούς της εργοδοσίας, του κεφαλαίου, των οικονομικών κέντρων εσωτερικού και εξωτερικού. Ειδικά στις μέρες μας, όπου η κρίση της δημοκρατίας κάνει εμφανή τα σημάδια της σε ολόκληρη την ήπειρο, οι ανισότητες εντείνονται, ενώ οι οικονομικά ισχυροί αποκρύπτουν τα τεράστια, συσσωρευμένα υπερκέρδη τους σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, είναι η αποτροπή της υπογραφής της συμφωνίας TTIP, η οποία θα παραδώσει υπέρμετρες εξουσίες στις πολυεθνικές εταιρίες, και θα αποδυναμώσει κι άλλο τον λαϊκό παράγοντα.
Οφείλουμε να δυναμώσουμε τους αγώνες μας, να εντείνουμε την οργάνωση στους χώρους δουλειάς. Η μάχη για ένα καλύτερο μέλλον του κόσμου της εργασίας είναι ο μόνος τρόπος απότισης τιμής σε όσους κι όσες πάλεψαν, αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν. Το χρωστάμε σε αυτούς και στις μελλοντικές γενιές.